Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет на 11.11.2015г.

                   ПРОЕКТ!                               

 

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1.Връчване от Общинската избирателна комисия удостоверение на общински съветник и полагане на клетва.

 

2.Избиране на временна комисия на ОбС за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

                                                          Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС

        3.Докладна записка относно определяне на представители в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

 

                                                          Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС

 

          4.Избор на  представител на Общински съвет Крушари  за член на Областния съвет за развитие на Област Добрич.

                                                               Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай