Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Юрисконсулт“

 О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Юрисконсулт“

       

Община Крушарисъс седалище и адрес на управление с.Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-122/09.03.2016г. на Кмета на община Крушари обявява конкурс за назначаване на „Юрисконсулт“ при следните условия:

 

1. Длъжност, звено, административна структура:

Юрисконсулт

Отдел „Административно, правно и информационно обслужване”

Дирекция “Административно, правно и информационно обслужванe, финанси и бюджет”

Община Крушари

2. Кратко описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство на община Крушари пред всички съдебни инстанции в страната по дела, заведени от и срещу Общината, оказва юридическа помощ на служителите в Общинската администрация, дава писмени и устни становища, подготвя или участва в подготовката на проекти на нормативни актове, заповеди и други документи, дава становища относно законосъобразността на административните актове, съдейства за законосъобразно сключване и изпълнение на всички договори, по които Община Крушари е страна, изпълнява и други специфични задължения.

3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

·         минимална степен на завършено образование: Магистър;

·         минимален ранг: V-ти младши;

·         професионален опит:не се изисква;

·         компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windowsи Internet; 

·         образование: висше образованиепо специалността "Право" и придобита юридическа правоспособност

·         допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- познаване на българското законодателство в сферата на местното самоуправление и местната администрация;

4. Размер на основната заплата, определена за длъжността:  550.00 лева.

5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 /едно/

6. Начин за провеждане на конкурса:

     -  тест

     -  интервю

 

 

 

 

7. Необходими документи за участие в конкурса:

-заявление за участие по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

-  декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни   служители;

- копия на документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

         -   копие на удостоверение за юридическа правоспособност;

          -   автобиография, със задължително посочване на електронна поща за кореспонденция;

          -  актуално свидетелство за съдимост – оригинал;

 

8. Място и срок за подаване на документите

            -  област, община, населено място: Добрич, Крушари, село Крушари

            -  адрес: с. Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, трети етаж, стая № 302

            -  телефон: 05771/20-24

            -  лице за контакт: Радка Илиева, мл. експерт „Човешки ресурси”

            -  краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни от деня следващ датата на публикуване на Обявлението /всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа/.    

          - общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:

·информационното табло в сградата на община Крушари

 

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

            Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло и публикувани на интернет страницата на Община Крушари.

 

 

 

ДОБРИ СТЕФАНОВ/п/

 

Орган по назначаването

Кмет Община Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай