Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на персонал за управление и функциониране на услугите в Комплекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за позиции "Психолог" и "Стоматолог"

ОБЯВА

за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители

 

Община Крушари в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0066 Подкрепено детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

 

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за следните позиции:

 

  • Стоматолог
  • Психолог

 

 Основни услуги, които ще бъдат предоставяни са включени в дейностите, както следва :

 

Дейност 2 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”;

Дейност  3 „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

 

 За всички посочени по-долу позиции се прилагат описаните етапи за подбор!

Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала за предоставяне на услугите. Подборът се извършва на два етапа:

І. Подбор по документи

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Крушарина 13.11.2017г

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

ІІ. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда на 14.11.2017г. Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания и личностните качества, проучване на нагласите за робата с представители на рискови социални групи.

Оценяване  и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Крушари  на 14.11.2017 г.

Длъжносттите се заемат чрез сключване на договор съгласно Закона за задълженията и договорите с продължителност от 13 месеца, съгласно продължителността на услугите по проекта с определен краен срок – до 01.12.2018г.

III. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- Заявление (по образец);

- Автобиография (по  образец);

- Копие от документи за  придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

 

За посочените дейности ще бъдат наети следните специалисти:

 

Психолог – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугитев Дейностите   „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Вид правоотношение - Договорът ще бъде сключен по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор за услуга);

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Изисквания за заемане на длъжността :

• Висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психология”;

• Професионален опит – минимум 1 година;

• Познания на нормативната уредба в областта на грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка.

• Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

• Да притежават личностни качества и умения, които включват комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност, креативност, умения за овладяване и справяне с конфликти ;

 

Профил на длъжността- Оказва помощ на семействата на деца със социално-емоционални проблеми. В задълженията му се включва оценка на социално-емоционалното и познавателното развитие на детето, както и оценка на взаимодействието дете-родител. Работата на психолога включва психологическа подкрепа на семейството, помощ във взаимоотношенията между родителите и детето, психологическа работа с деца със социално-емоционални и поведенчески проблеми. Психологът консултира индивидуално родителите и води родителските групи за взаимопомощ и подкрепа.Участие в екипната работа при изготвяне и поддържане на индивидуални досиета на децата, с които работи, кактно и на техните семейства; 

Срок на договора: 

С одобрения кандидат ще бъде сключен договор по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор) с продължителност до 13 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г. със заетост до 40 часа месечно.

Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  13.11.2017г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:

Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5 и мобилна работа в населените места от община Крушари. 

Стоматолог – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугите в Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

Профил  на длъжността- Консултира семействата по въпросите на денталното здраве на детето. Извършва първичен преглед на децата. Назначава и извършва диагностични изследвания и процедури, отговарящи на добрата медицинска практика. Предоставя ясна и достоверна информация за зъбния статус на детето и методите за евентуалното му лечение. Дава препоръки на семейството по въпросите на грижата за устната хигиена на детето, Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за устната хигиена на детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти.

Изисквания за заемане надлъжността

Образование-  висше  – завършена образователна степен магистър със специалност „Стоматология“

Професионален опит- не по-малък от 1 година

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен граждански договор по Закона за задълженията и договорите за срок  от  13 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г., за 150 часа заетост за срока на договора;

Срок, място и начин за подаване на документи: Заинтересуваните кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч.  на  13.11.2017г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушари на адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността: Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 26

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай