Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх. №УТ-09-727 31.01.2018г.

Изх. №УТ-09-727

31.01.2018г.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушарина основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ V и УПИ VІ в кв.19 и улична регулация от о.т. 47 до о.т.48 по регулационния план на с. Коритен, общ. Крушари, област Добрич.

Територията, предмет на подробния устройствен план, е в обхвата на урегулирани поземлени имоти V и VІ в кв. 19 по действащия регулационен план на с. Коритен.

С проекта се предвиждат следните изменения:

- широчината на непроведената улица от о.т. 47 до о.т. 48 се намалява на 6,50м, тъй като трябва да осигури достъп до един урегулиран имот при сложни теренни условия, поради което в действащия ПУП е проектирана като пешеходна и е целесъобразно да бъде реализирана с широчина 12м;

- от УПИ V – за „битов комбинат”, УПИ VІ – за „съвет и поща” и територията на югозапад от него, заключена между регулационни линии без обозначено предназначение, се образуват три нови урегулирани имота – един за съществуващата обслужваща сграда, втори, незастроен, предназначен за „обществено и делово обслужване”, и трети с отреждане за жилищно строителство, с който се урегулира поземлен имот съобразно площта му, описана в НА №136, т. VІІ, д.2577/1972г.

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

ПУП Коритен

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай