Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“

Проектът се финансира в рамките на Договор № 08/07/2/0/00555/25.07.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Размерът на финансовата помощ е 3 198 464,64 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването на договора.

В рамките на проекта се предвижда рехабилитация на части от вътрешните водопроводни мрежи на селата Крушари, Телериг, Лозенец, Северци, Полковник Дяково и Коритен в рамките на техните строителни граници.

Чрез реализирането на проекта се цели подобряване на водоснабдяването на населението; подобряване качеството на водата във водопроводната мрежа, като се постига максимален оборот на водата и се ликвидират мъртвите зони във водопроводната мрежа; предотвратяване унищожаването на съществуващата инфраструктура и ерозията на частни и обществени терени в следствие на авариите на амортизираните водопроводи; намаляване загубите в разпределителната мрежа; осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите; намаляване разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система; да се предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективната употреба на водните ресурси.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай