Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Информация за удължаване срока на изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0131 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Крушари"

На 11.12.2020 г., кметът на Община Крушари, сключи с управляващият орган Допълнително споразумение №01 към договор BG05M9OP001-2.101-0131-C01 за удължаване срока на изпълнение на проект  BG05M9OP001-2.101-0131 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Крушари“ до 31.01.2021 г.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай