Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ГРУПИ

        През лятото на 2016 година, с решение 7/66 от ,3.08.2016 г на Общински съвет с. Крушари, детската градина е преструктурирана – детските градини в селата Телериг, Лозенец и Коритен се преобразуват в изнесени групи на ДГ с. Крушари. Детска градина с. Крушари е общинска детска градина с утвърдени традиции и доказан авторитет. Тя отваря врати през далечната 1951 година. Сградата, в която се помещава детската градина е построена през 1976 година. Базите и сградния фонд на детска градина с. Крушари се реновират и обогатяват непрекъснато.Всички групи разполагат със съвременни дидактично материали и видеоекрани с достъп до интернет. В една от групите е монтирана интерактивна дъска за осигуряване на съвременен образователно- обучителен процес за децата. С голяма любов и внимание учителите обучават и възпитават малките деца. Осигурени са условия, които помагат за адаптацията и личностното им развитие. Приоритет в работата е сътрудничеството и организацията на съвместни инициативи с родителите. Празниците и развлеченията в детската градина внасят много положителни емоции и радост в живота на хората от селата. От 2017 г. директор на ДГ с. Крушари е Диана Иванова- магистър по ПНУП. Директорът е специалист с магистърска степен „Социален мениджмънт“ и професионална квалификация „Психология“. Дипломиран медицински специалист.

ГРУПИ С. КРУШАРИ

През настоящата 2023/2024 учебна година са записани 64 деца в трите организирани групи. Четвърта предучилищна група се посещава от 15 деца, за възпитанието и обучението на които се грижат г-жа Веселина Дичева- старши учител и г-жа Зоя Енчева- учител. Помощник възпитатели в групата  е Иванка Петкова .Трета предучилищна група се посещава от 31 деца, за чието възпитание и обучение се грижат г-жа Василка Филева-старши учител и г-жа Дилек Илхан- учител. Помощник възпитател в групата  е Бахтияр Емин  , а чистач-хигиенист Гюлтен Дилявер. Втора предучилищна група се посещава от 18 деца на възраст от 3- 4 г., за чието възпитание и обучение се грижат г-М.Йорданова- старши учител и г-жа Сезен Салиева-ст. учител. Помощник възпитател в групата е Медиха Ибрям, а чистач- хигиенист Радостина Младенова. Готвач  е Димка Паскалева,  а  помощник кухня Гюлен Ариф. Домакин е Ивелина Денчева. По проект  е нает пом. възпитател Галиман Еминова. Детска градина с. Крушари е  предложена за  включване в списъка на средищните детски градини за учебната 2023/24 година. В ДГ се предоставя безплатна закуска за подпомагане храненето в на децата 4-7 г. както и продукти по схеми „Училищен плод „ и „Училищно мляко"

ИЗНЕСЕНА ГРУПА С. КОРИТЕН

Изнесена група с. Коритен е открита през 1971 година. Сграда е пригодена за детска градина. Има една разновъзрастова група.Детската градина се отремонтира със средства от капиталовите разходи на община Крушари. Подменен е изцяло покрива, реновирана е цялостно сградата и помещенията са преобразени. Дворът е отремонтиран, като на прилежащите площи са поставени плочи. С разнообразието си от дейности, детската градина се превръща в привлекателен център за деца и родители. Посещава се от 17  деца на възраст от 3- 7 г. С отремонтирането на сградата  е осигурен емоционален комфорт за малките деца, много добри условия за тяхното отглеждане и развитие. Отоплението в сградата се осигурява от достатъчно климатична техника. Храненето на децата се осигурява от кухненски блок при сградата в с. Крушари. За обучението и възпитанието на децата се грижат г-жа Арзу Йосифова- учител и Айлян Енчева- учител. Помощник възпитател е Анета Димитрова. Чистач-хигиенист е Гюлнур Ахмед. По проект е нает помощник възпитател за подпомагане работата с деца от уязвими рискови групи и техните семейства - Петранка Илиева .Изнесена група с. Коритен е предложена за включване  в списъка на средищни и защитени части от ДГ през 2023/24 учебна година.

ИЗНЕСЕНА ГРУПА С. ЛОЗЕНЕЦ

Изнесена група с. Лозенец - открита през 1969 г. месец декември. В нея се възпитават и обучават 20 деца от 3- 7 г. Сградата е реновирана и модернизирана. Създадени са много добри условия за работа в детската градина. Отоплението се осигурява от достатъчно климатична техника. Храненето на децата се осигурява от кухненски блок при сградата в с. Крушари. За обучението и възпитанието на децата се грижат г-жа Искра Русева- старши учител и Деница Димитрова- учител. Помощник възпитател е Анка Харалампиева. Чистач-хигиенист е Семиха Исеин.  

ИЗНЕСЕНА ГРУПА С. ТЕЛЕРИГ

Изнесена група с. Телериг се помещава на първи етаж в сграда, пригодена за целта. В нея се възпитават и обучават 9 деца от 3- 7 г. Сградата е реновирана и модернизирана Създадени са много добри условия за работа в групата. Отоплението се осигурява от достатъчно климатична техника. Храната се приготвя в кухненски блок с. Крушари. За обучението и възпитанието на децата се грижат г-жа Гизем Решат- учител и Миглена Михалева-ст. учител. Помощник възпитател е Севинч Амид. Чистач-хигеинист  е Емине Исмаил

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай