Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ПРЕЗ 2021 г.  В ДЕТСКА ГРАДИНА С. КРУШАРИ СА РЕАЛИЗИРАНИ :

1.По НП ИКТ“ на МОН е реализиран проект на стойност -1770 лв.


Доставена  компютърна техника за подпомагане образователно – възпитателната дейност с децата.


2.По НП „Заедно за всяко дете“ на МОН е реализиран проект на стойност    2500 лв.- 98 деца и 84 родители;


С децата и родителите са организирани дейности за информиране,  обучения и тренинги, съвместно посещение на театрална постановка, тематични работилници и празници по предварително задание.


3.По НОИР „Активно приобщаване  в системата на ПУО“ са наети  двама помощник възпитатели   и се обучават до 85 деца  от уязвими групи ежемесечно допълнително по български език -  усвоени средства от м.08.2019 г. до 30.11.2021 г.- 252 567.87 лв.;


Организирани са  деца в групи по 5, за които се провежда допълнително обучение по български език, тъй като произхождат от уязвими и рискови групи, маргинални общности, чийто майчин език е различен.

Наети са двама помощник възпитатели за подпомагане работата в групите  с децата  и родителите, които принадлежат на уязвими социални групи и общности.

Проектът продължава до м.11.2022 г.


 4.Схеми „Училищен плод“ и „ Училищно мляко“ на МЗ- всички деца от 4-7 г. възраст на стойност  10,132 лв.;


Два пъти седмично се доставят плод и млечни продукти за осигуряване на здравословно  и достатъчно хранене за децата.

5.НП на МОН „ Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ - възстановени средства за изплатено обезщетение на служител-6,335 лв.;


Средствата са изплатени на пенсиониран  служител, съгласно КТД.


6.По ПУДООС  „Обичам природата – и аз участвам-2021“- два проекта за ИГ с. Лозенец- и групи с. Крушари- 68 деца на стойност 9919,47 лв.;


Реализираните проекти обогатиха уреди и съоръжения, дворно пространство . Монтирани са спортни съоръжения, посята е растителност.Закупени са косачки и фотоапарати.


7.За физическа и спортно-тренировъчна дейност по ПМС №46/19.03.2020 г. е реализиран проект на стойност 324,00 лв. за  108 деца;


Обогатена е базата за провеждане на физическа и спортна дейност.


8.Предоставяне на подкрепителна закуска за децата от 4-7 г. възраст по ПМС на стойност 16279,20 лв.


За децата от 4- 7 г. ежедневно се предоставя подкрепителна закуска, която е допълваща.


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай