Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

 
  

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси на лицата по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 
           
1 11.1.2022 Виолета Стефанова Община Крушари  Младши експерт " Местни данъци и такси " Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
2 9.2.2022 Диана Иванова Община Крушари  Директор детска градина с. Крушари  Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
3 25.2.2022 Атанас Николов Община Крушари  младши експерт " Регионално развитие " Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
4 13.4.2022 Владимир Димов Община Крушари  старши експерт " Програми и проекти "  Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
5 15.4.2022 Емилия Балчева Община Крушари  старши специал.- касиер Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
6 15.4.2022 Гинка Русева Община Крушари  Младши експерт ОС Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
7 18.4.2022 Калинка Пенева  Община Крушари  Старши счетоводител Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
8 19.4.2022 Таня Йорданова Община Крушари  Младши експерт ЧР Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
9 19.4.2022 Снежина Илиева  Община Крушари  Старши експерт " Системен администратор " Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
10 27.4.2022 Веселина Иванова Община Крушари Директор дирекция АПИОФБ Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
11 28.4.2022 Мелиса Исмаил Община Крушари счетоводител Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
12 28.4.2022 Филис Шефкедова Община Крушари счетоводител Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
13 4.5.2022 Пенка Ганчева Община Крушари Младши експерт УТ Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
14 4.5.2022 Наташа Параскевова Община Крушари Главен спец.  УТ и КР Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
15 4.5.2022 Живка Георгиева  Община Крушари Младши експерт ЗСУ Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
16 4.5.2022 Николинка Ненова Община Крушари Младши експерт ОС Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
17 4.5.2022 Ведат Саидов Община Крушари кметски наместн. с. Северняк  Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
18 10.5.2022 Марийка Георгиева  Община Крушари младши експерт МДТ Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
19 10.5.2022 Ръвкън Сюлейманов Община Крушари кметски наместн. С. Абрит Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
20 10.5.2022 Николинка Георгиева Община Крушари гл. специалист ГРАО Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
21 10.5.2022 Метин Асан  Община Крушари кметски наместник с. Габер  Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
22 10.5.2022 Иванка Илиева  Община Крушари кметски наместник с. Добрин  Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
23 10.5.2022 Костадин Костадинов  Община Крушари кметски наместник с. Александрия Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
24 10.5.2022 Ивелина Панайотова Община Крушари младши експерт ЕТ Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
25 10.5.2022 Мерал Раиф Община Крушари младщи експерт ОК МКБППМН Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
26 11.05.2022г Айшегюл Юсеин Община Крушари главен специалист ГРАО Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
27 11.05.2022г Таня Борисова  Община Крушари главен специалист ДУА Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
28 11.05.2022г Илиана Георгиева  Община Крушари главен спепец. " Финанси " Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
29 11.05.2022г Севдалин Митев  Община Крушари кметски наместник с. Загорци Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
30 11.05.2022г Айдън Сюлейман  Община Крушари кметски наместник с. Капитан Димитрово Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
31 11.05.2022г Вержиния Атанасова Община Крушари главен спец. ГРАО   Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
32 12.5.2022 Димитрина Петрова Община Крушари Директор дирекция РРХД Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
33 12.5.2022 Калина Минчева  Община Крушари мл. експерт РРОС Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
34 13.5.2022 Желка Велекова  Община Крушари Управител социални услуги в общността Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
35 13.5.2022 Юлия Стойкова  Община Крушари Секретар на община Крушари  Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
36 13.5.2022 Исмаил Османов Община Крушари Директор дом за стари хора с. Добрин  Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
37 13.5.2022 Бистра Райнова Община Крушари старши счетоводител  Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
38 13.5.2022 Марин Маринов Община Крушари младиши ескперт ОМП Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
39 9.6.2022 Виолета Георгиева Община Крушари Младши експерт " Местни данъци и такси " Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част ІI Интереси - изтегли
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

Публичен регистър на декларациите за промяна в декларираните обстоятелства в декларациите за имущество и интереси

в частта за интереси на лицата по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на

незаконно придобито имущество 

Входящ №  Дата Име и фамилия Месторабота Заемана публична длъжност Декларация - файл
           
           
           
           
           
           
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай