Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Срок за предоставяне: 30дни
 
Необходими документи за извършване на услугата
1.Молба за назначаване на настойнически съвет по образец;
2.Съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права;
3.Декларация за съгласие за заемане на длъжност Член на настойническия съвет;
4. Удостоверение за съдимост; Документ за самоличност.
 
Заплащане
Не се заплаща за услугата
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай