Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-171/10.01.2023 г.

Изх. №УТ-09-171

10.01.2023 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушари, област Добрич на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че с Решение №12/150 от 20.12.2022г. на Общински съвет – Крушари, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е разрешеноизработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ 44104.2.50, ПИ 44104.4.183, ПИ 44104.4.32, ПИ 44104.2.4, ПИ 44104.4.204, ПИ 44104.4.208, ПИ 44104.7.144, ПИ 44104.7.198, ПИ 44104.7.97, ПИ 44104.7.184, ПИ 44104.7.165, ПИ 44104.7.61, ПИ 44104.7.173, ПИ 44104.11.209, ПИ 44104.11.218, ПИ 44104.11.176, ПИ 44104.11.60, ПИ 44104.11.216, ПИ 44104.11.207, ПИ 44104.12.3, ПИ 44104.12.83, ПИ 44104.13.97, ПИ 44104.13.119, ПИ 44104.13.126, ПИ 44104.16.65, ПИ 44104.13.108, ПИ 44104.16.3, ПИ 44104.15.157, ПИ 44104.18.74, ПИ 44104.18.76, ПИ 44104.17.60, ПИ 44104.18.80, ПИ 44104.18.39 и ПИ 44104.18.167 по КККР, находящи се в землището на с. Лозенец, общ. Крушари; ПИ 30185.40.107, ПИ 30185.40.69, ПИ 30185.50.107, ПИ 30185.50.129, ПИ 30185.60.36, ПИ 30185.70.104, ПИ 30185.70.102, ПИ 30185.60.88, ПИ 30185.16.93, ПИ 30185.80.48, ПИ30185.80.68, ПИ 30185.90.12, ПИ 30185.11.60, ПИ 30185.17.44, ПИ 30185.13.66, ПИ 30185.17.366, ПИ 30185.11.53 и ПИ 30185.13.18 по КККР, находящи се в землището на с. Загорци, общ. Крушари; ПИ 57234.31.34 по КККР, находящ се в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари; ПИ 65913.2.73, ПИ 65913.2.95, ПИ 65913.1.153, ПИ 65913.1.291, ПИ 65913.4.53, ПИ 65913.4.14, ПИ 65913.6.60 и ПИ 65913.7.1 по КККР, находящи се в землището на с. Северци, общ. Крушари; ПИ 40097.11.57, ПИ 40097.13.127, ПИ 40097.24.29, ПИ 40097.24.58, ПИ 40097.13.180, ПИ 40097.13.150, ПИ 40097.20.132, ПИ 40097.23.83, ПИ 40097.10.168, ПИ 40097.22.154, ПИ 40097.26.47 и ПИ40097.20.9 по КККР, находящи се в землището на с. Крушари, общ. Крушари; ПИ 30781.12.66, ПИ 30781.90.31, ПИ 30781.14.159, ПИ 30781.15.19, ПИ 30781.40.38 и ПИ 30781.10.43 по КККР,  находящи се в землището на с. Земенци, общ. Крушари и ПИ 04193.17.98 по КККР, находящ се в землището на с. Бистрец, Община Крушари, обл. Добрич за промянапредназначението им от земеделска земя с начин на трайно ползване  „нива” в имоти за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” с ново, свободно застрояване с ограничителни линии на нормативно определените отстояния от границите на имота и с  устройствени показатели: Н≤200м; Пл.застр.≤10%; мин.озел.площ ≥90%,съгласно скица-предложение и одобрява заданието по чл.125, ал.2 от ЗУТ.

        Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай