Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-4954/13.09.2023г.

Изх. №УТ-09-4954

13.09.2023г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Община Крушари, област Добрич в изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл.131, ал.1 от ЗУТ, че със заповед №РД-08-488 от 11.09.2023г. на Кмета на Община Крушарина основание чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на УПИ VI-113, УПИVII-113 и УПИII -115 в кв. 18 по плана на с. Добрин, община Крушари,като се премахнат вътрешните граници на УПИ VI-113, УПИVII-113 и УПИII -115 в кв. 18 по плана на с. Добрин, община Крушари, с цел да се обединят в един нов урегулиран имот с отреждане за „ПСД“.

 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. Съгласно разпоредбите на чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, заповедите по чл. 135, ал. 3 и 5 от ЗУТ се съобщават на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ

Кмет на Община Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай