Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Комисии

                             

     ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ  КЪМ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ 

 

Постоянна комисия по “Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика,  селско стопанство законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”

 

                            1. Раим Раиф- председател

                             2. Нуртен Мехмедова

                             3. Нурхаят  Изет

                             4. Радослав Йорданов

                            5. Живко Чобанов

 

Постоянната комисия по “Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания,  демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” 

                         

                             1. Нуртен  Мехмедова - председател

                             2. Раим Раиф

                             3. Мудин Кадир

                             4. Васко Балчев

                             5. Живко Чобанов

 

Постоянна комисия по “Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм”

 

                            1. Инджихан Мюмюн - председател

                             2. Юзджан  Мустафа

                             3. Исмаил Исмаил

                             4. Борислав Балчев

                            5. Иван Йорданов

 

Постоянна комисия по “Предотвратяване и установяване на конфликт на интересипо чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ

 

                                      1. Нурхаят  Изет - председател

                            2. Инджихан Мюмюн

                            3. Мудин Кадир

                            4. Васко Балчев

                            5. Иван Йорданов

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай