Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Три копия от одобрения инвестиционен проект
- Документи, доказващи наличието на съгласия
- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС
- Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със осъществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ – за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по – ниска категория – по желание на възложителя
- Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ
- Оценка за съответствието на част: “Конструктивна“, извършена от физически лица, изпълняващи технически контрол по част “Конструктивна“, включени в списъка на Камарата на инженерите
- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура
- Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл.147, ал.1 от ЗУТ
- Други
- Квитанция за платена такса

Срок за изпълнение - 7 дни

Цена на услугата:

За обекти I-ва категория:

А:Линейни обекти - 1.00 лв./л.м.

Б:Площни обекти - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 600 лв./кв.м.

В:За ветрогенератори - 1% от стойността на обекта, но не по-малко от 15 000 лв.

За обекти II-ра категория:

А:Линейни обекти - 0.90 лв./л.м.

Б:Площни обекти - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 500 лв./кв.м.

За обекти III-та категория:

А:Линейни обекти - 0.80 лв./л.м.

Б:Площни обекти - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

В:За базови станции на мобилни оператори:

-върху терен/ж.р. конструкция - 300 лв./бр.

-върху покрив на сграда или наето помещение - 200 лв./бр.

За обекти IV-та категория:

А:Жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната структура към тях с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

Б:Смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната структура към тях с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

В.Сгради и съоражения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съораженията за спорт и развлечения с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

Г:Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съораженията към тях - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

Д:Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 200 лв.

Е:Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

Ж:Вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им - 0.005 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 200 лв./кв.м.

З:Елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни, кабелни и други мрежи, съоражения и инсталации, в това число сградни отклонения на техническата инфраструктура към строежи от тази категория - 0.80 лв./л.м.

И:Електронни съобщителни мрежи и съоражения, изградени в урбанизирани територии с високо и средно застрояване - 0.80/л.м.

За обекти V-та категория:

А:Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради - 0.004 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

Б.Сгради и съоражения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители - 0.004 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

В:Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съораженията към тях - 0.004 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

Г:Строежи от допълващото застрояване, извън тези по VI-та категория - 0.004 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

Д: Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория - 0.004 от строителната стойност - при необявена стойност не по-малко от 450 лв./кв.м.

Е:Сградни отклонения на техническата инфраструктура към строежи от тази категория - 0.70лв./л.м.

Ж:Електронни мрежи и съоражения изградени в урбанизирани територии с ниско застрояване - 0.70лв./л.м.

За обекти VI-та категория:

А:Строежите по чл.54, ал.1 и 4 и чл.147 от ЗУТ - 100 лв. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай