Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Процедура по разрешаване изменение на ПУП - ПР,-ПЗ,РУП и др. по чл.134 и чл.150 от ЗУТ

Процедура по разрешаване изменение на ПУП - ПР,-ПЗ,РУП и др. по чл.134 и чл.150 от ЗУТ

Необходими документи
- Заявление по образец
- Документ за собственост
- Удостоверение за наследници при наследствени имоти
- Скица с предложение за исканото изменение
- Писмено съгласие на собствениците на съседните УПИ в което се иска свързано ниско застрояване (чл.21,ал.4 от ЗУТ)
- Предварителен договор за прехварляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17,т.2 и 3 от ЗУТ

Цена на услугата - 50 лв./УПИ

Срок за изпълнение - 14 дни

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай