Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост /отстъпено право на строеж/
- Документи доказващи наличието на съгласие;
- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване

Цена на услугата - 20.00 лв.

Срок за изпълнение - 14 дни

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай