Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на удостоверение на основание чл. 66 и във връзка с чл.33 от ЗС

Издаване на удостоверение на основание чл. 66 и във връзка с чл.33 от ЗС

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Скица;
- Удостоверение за наследници (при нужда);
- Удостоверение за актуално състояние на фирма (при нужда);
- Становище от кмета (км. наместник) на селото.
 

Цена на услугата - 6.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 12.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Услугата е с ДДС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай