Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Уведомление

Община Крушари, с.Крушари, обл.Добрич, уведомява всички граждани, които притежават документи за собственост за поземлени имоти с начин на трайно ползване – лозе в масив 58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Огняново да ги представят в стая 204 за справка.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай