Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 20.12.2022г.

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 20.12.2022г., снимка 1

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 20.12.2022 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари и постоянните комисии през 2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за упражняване правата на Община Крушари върху общинската част на търговските дружества.
                             
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за  условията и реда при предоставяне на общински концесии.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане на План-сметка за дейностите по събирането и сметоизвозването, обезвреждането на   битовите  отпадъци  в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размер на такса битови отпадъци  за  2023 г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно планиране и разходване на натрупаните средства за месечни отчисления по чл.64 ал.1 от Закона за управление на отпадъците, внесени от Община Крушари през 2022 г. по банкова сметка на  РИОСВ чрез Община гр. Добрич.
                                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка  относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлени имоти №53357.3.46, №53357.3.47, №53357.3.48, №53357.3.49, №53357.3.82, №53357.3.83 и №53357.3.84 по КК и КР на с.Огняново за селскостопански нужди за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2022г. до 30.09.2023г. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари за 2023 година.
                                                                
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
11.Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари през 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно  прииемане отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2022 година.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно даване съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Грижа в дома-Община Крушари“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година.
                                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да подаде проектно предложение „Развитие на общинския потенциал в Община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 
„Укрепване на общинския капацитет по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година.
        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
15.Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план–план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „вятърен парк” в поземлени имоти: ПИ 44104.2.50, ПИ 44104.4.183, ПИ 44104.4.32, ПИ 44104.2.4, ПИ 44104.4.204, ПИ 44104.4.208, ПИ 44104.7.144, ПИ 44104.7.198, ПИ 44104.7.97, ПИ 44104.7.184, ПИ 44104.7.165, ПИ 44104.7.61, ПИ 44104.7.173, ПИ 44104.11.209, ПИ 44104.11.218, ПИ 44104.11.176, ПИ 44104.11.60, ПИ 44104.11.216, ПИ 44104.11.207, ПИ 44104.12.3, ПИ 44104.12.83, ПИ 44104.13.97, ПИ 44104.13.119, ПИ 44104.13.126, ПИ 44104.16.65, ПИ 44104.13.108, ПИ 44104.16.3, ПИ 44104.15.157, ПИ 44104.18.74, ПИ 44104.18.76, ПИ 44104.17.60, ПИ 44104.18.80, ПИ 44104.18.39 и ПИ 44104.18.167 по КККР, находящи се в землището на с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич 
ПИ 30185.40.107, ПИ 30185.40.69, ПИ 30185.50.107, ПИ 30185.50.129, ПИ 30185.60.36, ПИ 30185.70.104, ПИ 30185.70.102, ПИ 30185.60.88, ПИ 30185.16.93, ПИ 30185.80.48, ПИ 30185.80.68, ПИ 30185.90.12, ПИ 30185.11.60, ПИ 30185.17.44, ПИ 30185.13.66, ПИ 30185.17.366, ПИ 30185.11.53 и ПИ 30185.13.18 по КККР, находящи се в землището на с. Загорци, общ. Крушари, обл. Добрич 
ПИ 57234.31.34 по КККР, находящ се в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич
ПИ 65913.2.73, ПИ 65913.2.95, ПИ 65913.1.153, ПИ 65913.1.291, ПИ 65913.4.53, ПИ 65913.4.14, ПИ 65913.6.60 и ПИ 65913.7.1 по КККР, находящи се в землището на с. Северци, общ. Крушари, обл. Добрич
ПИ 40097.11.57, ПИ 40097.13.127, ПИ 40097.24.29, ПИ 40097.24.58, ПИ 40097.13.180, ПИ 40097.13.150, ПИ 40097.20.132, ПИ 40097.23.83, ПИ 40097.10.168, ПИ 40097.22.154, ПИ 40097.26.47 и ПИ 40097.20.9 по КККР, находящи се в землището на с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич
ПИ 30781.12.66, ПИ 30781.90.31, ПИ 30781.14.159, ПИ 30781.15.19, ПИ 30781.40.38 и ПИ 30781.10.43 по КККР,  находящи се в землището на с. Земенци, общ. Крушари, обл. Добрич и 
ПИ 04193.17.98 по КККР, находящ се в землището на с. Бистрец, Община Крушари, обл. Добрич. 
        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16 Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план–план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „вятърен парк” в поземлени имоти: ПИ 57234.19.9, ПИ 57234.2.181, ПИ 57234.2.251, ПИ 57234.27.23, ПИ 57234.35.72, ПИ 57234.35.68 и ПИ 57234.33.75 по КККР, находящи се в землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари и ПИ 21470.36.89, ПИ 21470.36.84, ПИ 21470.22.39, ПИ 21470.22.46, ПИ 21470.21.35, ПИ 21470.14.4, ПИ 21470.13.34, ПИ 21470.13.15, ПИ 21470.8.31, ПИ 21470.8.37, ПИ 21470.8.10 и ПИ 21470.25.53 по КККР, находящи се в землището на с. Добрин, Община Крушари.
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Питане от общински съветник.
 
18.Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ
Председател на Общински съвет  Крушари 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай