Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за позиция "Педагог"

Обява за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за позиция "Педагог", снимка 1

Община Крушари, в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0066Подкрепено детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ ОБЯВЯВА Процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и технитеродители за позиция „ПЕДАГОГ”.  

Пълен текст на обявлението и придружаващите го документи можете да разгледате тук.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай