Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари

20.04.2011
Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg


 На основание чл. 51 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура,спорт,младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  26.04.2011 г. от 13.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на План за реализиране на Общинската стратегия за социални услуги през 2011 година.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

2. Доклад относно дейността на читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари през 2010 година.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

3. Информация относно изпълнение на дейностите на община Крушари, като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината


НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 


 На основание чл. 51 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика,икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”   на  26.04. 2011 г. от  14.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Одобряване числеността и структурата на общинска администрация.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

2. Докладна записка относно изменение на Решение № 3/25 от 30.03.2011 година на Общински съвет с. Крушари.
                                                             
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

3. Докладна записка относно  предоставяне за ползване на пасища и мери на територията на община Крушари за 2011 година.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

4. Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно ползване на 50.000 дка общинска земя на НЧ „Христо  Ботев-1940 г.” с. Коритен.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

5. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината за периода от 01.01.2011 г. до 31.03.2011 г.

   Докладват: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС       
                    Д. Стефанов – кмет на общината

6. Предложение относно закупуване на лек автомобил за ползване  от служителите на ПУ Крушари към Второ РУП Добрич.

   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС       

7. Информация за работата на общината при зимни условия.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на ПК 

 


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата