Община Крушари Ви кани да представите Вашето предложение за извършване на строително-ремонтни работи по проект „Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства”.

17.08.2011
Община Крушари Ви кани да представите Вашето предложение за извършване на строително-ремонтни работи по проект „Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства”.

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2133,
E-mail
krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА – МАЛКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Наименование на проекта: Проект за социално включване
Източник на финансиране: Международна банка за възстановяване и развитие

№ на Споразумението за финансиране: РД 09-65/21.06.2011г.  

Дата на поканата: 17.08.2011г.

Уважаеми господа,
1.Община Крушари (Възложител) Ви кани да представите Вашето предложение за извършване на строително-ремонтни работи по проект „Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства”. Дейностите основно включват ремонтни работи, като изкърпване, шпакловка и боядисване с латекс, ремонт на санитарните възли, подмяна на дограма, полагане на топлоизолация.
С оглед улесняването Ви при подготовката на Вашето ценово предложение, ние прилагаме необходимите спецификации, количествени сметки и чертежи, стандартни формуляри за представяне на офертата и проект на договор.
2.Вие трябва да представите един оригинал на ценовото предложение и формуляр на офертата, с ясно обозначен надпис „Оригинал”. В допълнение трябва да представите и едно копие, обозначено с „Копие”. Вашето предложение в приложения формат трябва да бъде запечатано в плик и адресирано до и представено на следния адрес:
Адрес на Възложителя:
Община Крушари
на вниманието на: Добри Стефанов - кмет
    с. Крушари, ул. „9-ти септември” № 3а
    тел: 05771/20 24, факс: 05771/21 33

3.Вие трябва да притежавате опит като главен изпълнител на строителни работи най-малко на един обект с обем и естество на съответните работи, включени в тази Покана, през последните три години и трябва да представите доказателства за финансови възможности за успешно изпълнение на работите.
4.Всеки кандидат може да представи само една оферта, самостоятелно или като партньор в сдружение. Всички оферти, представени в нарушение на това правило, ще бъдат отхвърлени. Партньорите в сдружението ще бъдат заедно и поотделно отговорни за изпълнението на договора. В случай на сдружение, водещият партньор трябва да демонстрира опита, посочен в параграф 3. Финансовите възможности на всички партньори в сдружението ще се събират за определяне на съответствието им на изискванията.
5.При оценката на предложенията Възложителят ще определя оценъчната стойност на всяка оферта чрез коригиране на всяко ценово предложение и чрез корекция на всякакви аритметични грешки, както следва:
•при несъответствие между сумите, посочени с цифри и сумите, посочени в думи, водеща е сумата, изписана с думи;
•при несъответствие между единичните ставки и общата цена за съответната позиция, получена при умножението на бройка по ставка, водеща е единичната ставка;
•ако кандидатът откаже да приеме поправките, офертата му ще бъде отхвърлена.
6.Вашата оферта трябва да бъде валидна за период от четиридесет и пет (45) дни, считано от 07.09.2011 г.
7.Вашата оферта на български език трябва да обхваща всички единични цени и обща стойност за всички дейности, посочени в количествената сметка и ще бъде база за сключване на договор с фиксирана цена. Към офертата се прилагат и анализи на единичните цени. Валутата на офертата и плащанията е български лева. Всички мита, данъци и други налози, дължими от кандидата, се включват в ставките, цените и общата стойност на подадената оферта, в съответствие с приложимото законодателство.
8.Възложителят ще възложи договора на този кандидат, чиято оферта е била определена за напълно отговаряща на изискванията и който е предложил най-ниската цена.
9.Кандидат, който изтегли предложението си през периода на валидност на офертите и/или откаже да приеме предложението за възлагане на договора, ще бъде изключен от списъка на кандидати за работа по Проекта за социално включване, за срок от две години.
10.Договорът ще бъде сключен със сроковете и по условията на приложения проект на договор.
11.Проверки и одит:

a.Изпълнителят ще изпълнява всички указания на Ръководителя на обекта в съответствие с приложимото законодателство в Република България;
bИзпълнителят ще позволи, както и ще гарантира, че неговите под-изпълнители ще позволят на Банката и/или лицата или одиторите, наети от Банката, да проверяват и/или одитират неговите счетоводни отчети и системни записи и други документи, свързани с представянето на предложението за осигуряване на услугите и изпълнението на договора. Всеки отказ за изпълнение на това задължение ще доведе до спиране изпълнението на договора и/или налагане на санкции от страна на Банката (вкл. без ограничение за определяне на неприемливост) във връзка с предвидените процедури за санкции от Банката.
12.Вашето предложение трябва да се представи преди 10:00 часа на 07.09.2011 г. (дата и час). Предложенията ще се отворят публично в присъствието на представители на кандидатите, които пожелаят да присъстват, в 10:15 часа на 07.09.2011 г., на следния адрес: с. Крушари, ул. „9-ти септември” № 3а, ет. 3, заседателна зала.


С уважение,
Добри Стефанов (п)
Кмет на Община Крушари

 

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК

КСС от ТУК


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата