Покана за представяне на оферти за обект: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на община Крушари, през зимния сезон 2011/2012 г.

22.08.2011
Покана за представяне на оферти за обект: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на община Крушари, през зимния сезон 2011/2012 г.

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2133,
E-mail
krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

                                  
ПОКАНА
за представяне на оферти


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Крушари  в качеството си на Възложител на основание чл.2, ал.1, т.2, във връзка с чл.2б, ал.1 от НВМОП, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за обект: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на община Крушари, през зимния сезон 2011/2012 г.”

   1. Описание на обекта: Обектът включва извършване на зимно подържане и снегопочистване на общинските четвъртокласни пътища находящи се на територията на Община Крушари през зимния сезон 2011/2012 година.
Предвиждат се извършване на следните видове работи:
 •Снегопочистване включва почистване на общинските  пътища от снежна покривка.
 •Опесъчяване, при поледици на стръмни и затрудняващи движението участъци на общинските пътища.
Всички видове работи да се изпълнят съгласно нормативните изисквания и БДС.
   2.Срок за изпълнение: от датата на сключване на договора до 30.04.2012г.
   3.Срока на валидност на офертите: не по-кратък от 90 дни, считано от дата на подаване на офертата.
   4.Критерий за оценка на офертите:  „най-ниска предложена цена”.
   5.Условия за участие: Указанията за подготовката на офертата, участието, начина на договаряне и сключването на договора за изпълнение се съдържат в документацията за участие.
   6.Място и срок за подаване на офертите: „Деловотството” на Община Крушари,с.Крушари, ул. „ Девети септември” №3а, ет.1, стая 103 всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа в срок до 15.09.2011 г.
   7.Място, дата и час на отваряне на офертите: Общинска администрация – заседателната зала на ІІІ етаж, с.Крушари, ул.”Девети септември” №3а,  на 16.09.2011г. от 10,00 часа.
   8.Сключване на договор: Класираният на първо място Кандидат се поканва от Община Крушари за сключване на договор.
След сключването на договор за изпълнение, всички плащания по него се извършват само по банков път.

Поканата и приложенията към нея са публикувани ТУК

Допълнителна информация може да бъде получена на посочения в поканата адрес, или на телефон 05771 / 2024.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата