Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари

31.08.2011
Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

                                                                                                              

 На основание чл. 51 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура,спорт,младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  02.09.2011 г. от 9.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Предложение относно даване разрешение от финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за опезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от I до  XII  клас с не по-малко от 10 ученика в клас в училищата ОУ „Васил Левски” с. Коритен, ОУ „Васил Левски” с. Телериг, ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари.

     Докладва: Д. Стефанов - кмет на общината

 2. Иkформация относно готовността на училищата и детските градини в общината за откриване на  учебната 2011/2012 година.

     Докладва: Д. Стефанов - кмет на общината

3. Информация относно изпълнение на Програмата на община Крушари за образователната интеграция на децата и учениците от етническите  малцинства –роми.
    Докладва: Д. Стефанов - кмет на общината

4.  Приемане План за развитие на системата на образованието в община Крушари.
     Докладва: Д. Стефанов - кмет на общината


НУРТЕН МЕХМЕДОВА
Председател на ПК


На основание чл. 51 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика,икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”   на  02.09.2011 г. от  10.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджет 2011 година за капиталови разходи.

      Докладва:  Д. Стефанов – кмет на общината

 2. Докладна записка относно промяна на бюджетните кредити на общината по бюджет 2011 година.
     Докладва:  Д. Стефанов – кмет на общината

 3. Докладна записка относно удължаване срока на договор № ОС-09-61 от 01.10.2003 година за отдаване под наем на „казан” с. Земенци.

     Докладва:  Д. Стефанов – кмет на общината

4. Докладна записка относно приемане на ликвидационен баланс и доклад от Кънчо Станев Минчев – ликвидатор на „Девети май” ЕООД с. Крушари.

     Докладва:  Д. Стефанов – кмет на общината                     

ВИДИН КАРАКАШЕВ
Председател на ПК 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата