Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект-Дворно място с.Северняк

19.07.2012


О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И , О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
Тел. 05771/20-24;факс  05771/21-33

 


На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 8/68 от 22.06.2012г. на  ОбС с.Крушари

 

О Б Я В Я В А М :


   1.Публичен търг с тайно наддаване на 06.08.2012г. от 10,00 часа в сградата на общинската администрация в заседателната зала на ІІІ етаж за продажба на обект:
- Дворно място с.Северняк с площ от 895 кв.м., находящо се в парцел V-общ. В кв.1 по плана на с.Северняк с начална тръжна цена от 2100,00 лв.
Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на общината или по банков път.
Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и 2% такса по чл.37 т.1 от Наредба №8 на общински съвет, както и разходите по чл.39 ал.4 от наредба №8 на общински съвет в размер на 200,00 лв.  в брой в касата на общината или с платежно нареждане.

   2.Депозитът в размер на 210,00 лв. се внася до 16,00 часа на предходната дата на търга в касата на общината в брой или по банков път.

   3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

   4.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

   5.Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица, които имат задължения или неизплатени суми към Общинска администрация Крушари, както и свързаните с тях лица (по смисъла на Търговския закон).

   6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 13.08.2012г. при същите условия.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата