ОБЯВЛЕНИЕ

08.05.2013
ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И 

О Б Л А С Т   ДО Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

Община Крушари, област Добрич, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за свързващ подземен електропровод 20 kV в землищата на с. Сноп и с. Житен общ. Генерал Тошево и с. Добрин, общ. Крушари. На територията на община Крушари трасето преминава през ПИ №21470.29.153, ПИ №21470.29.136, ПИ №21470.29.149, ПИ №21470.29.148, ПИ №21470.0.169, ПИ №21470.29.34 и ПИ №21470.29.159  в землището на с. Добрин. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата