Заседание на Общински съвет с. Крушари

28.05.2013
Заседание на Общински съвет с. Крушари

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРУШАРИ,ОБЛАСТ ДОБРИЧ
с.Крушари,тел:05771/2272 факс 05771/2136
E-mail obst@krushari.dobrich.net
site: www.krushari.bg
  

 


 
 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам  заседание на Общински съвет Крушари на 30.05.2013 г. от 14.00 часа в заседателната  зала на община Крушари  при следния проект за

                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
                                                 
1. Докладна записка относно отмяна на Решение № 6/41 от Протокол № 6 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 02.05.2012 година  и приемане на ново решение  за избор на представител на община Крушари в Общото събрание на „МБАЛ-Добрич” АД.                                                                                                                                                      
                                                                       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич  за ново обсъждане Решение № 5/60 от Протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет–Крушари, проведено на 25.04.2013 година .              
      
   Докладва: П. Янкова-председател на ОбС
            
3. Предложение относно  продажба на поземлени имоти с начин на трайно ползване-лозови насаждения, находящи се в землището  на   с. Лозенец.
          
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
           
4. Докладна записка относно промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имот с ид.№40097.19.103 по КК на с.Крушари.

   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
            
5. Информация за състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на участък „Полиция”-Крушари за периода 01.01.2013 г. – 15.05.2013 година.                                                                                                         
                                                                       
   Докладва: П.Койчев– началник участък
             „Полиция” - Крушари

6. Предложение относно разрешение за изготвяне  на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III,  Пл. № 124 и УПИ  XIII, Пл. № 126 в  кв. 19 по плана на с. Добрин.                                                                                                                                                   
                                                                                 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

7. Докладна записка относно разрешаване  изработването на Общ устройствен план на Община Крушари и одобрение на задание  за изготвяне  на Общ устройствен план на Община Крушари                                                                                                                                             
                                                                                 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

8. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
      
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

9. Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в Община Крушари.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

10.Информация за работата на общината при зимни условия.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината
  
11.Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 2013 година.
                                                                                                                                             
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

12.Предложение относно включване в списъка на защитените училища  на ОУ „Васил Левски” с. Коритен за учебната  2013/2014  година.
                                                                                                                                             
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
                             
13.Други.

 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на Общински съвет


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата