Вие сте тук:

Обява

03.01.2018
Обява

Община Крушари, в качеството си на страна по сключено с Агенция за социално подпомагане споразумение, кани всички заинтересовани потребители и служители, които са приключили участието си по проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“, да подадат заявление за получаване и предоставяне на социалната услуга „ Личен асистент“ или „ Домашен помощник“.

Срок за подаване на заявления- до 08.01.2018г.

Срок и продължителност на получаване и предоставяне на социалната услуга „ Личен асистент“- от датата на сключване на договора до 31.12.2018г. при продължителност от 6 до 8 часа;

Срок и продължителност на получаване и предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“-от датата на сключване на договора до 31.12.2018г. при продължителност от 3 часа.

Заявления за кандидатстване могат да се получат от Звеното за административно обслужване стая № 102 или от интернет страницата на община Крушари.

Попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления се подават в Звеното за административно обслужване стая № 102 в сградата на общинска администрация община Крушари на адрес ул. « Девети септември» № 3-А, с. Крушари.

 

Лица за контакти:

Веселина Иванова                                                 Илиана Георгиева

Тел.0889574013                                                        Тел.: 05771/2024, вътрешен 209

05771/2024, вътрешен 309


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата