Вие сте тук:

Обява

25.01.2018
Обява

От 26 януари 2018 г. до 01 февруари 2018 г., в изпълнение на Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г., община Крушари обявява процедура по набиране на заявления от кандидат-потребители на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ и кандидати за длъжностите „ Домашна помощница“ и „ Личен асистент“.

 

І. КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА

 

Периодът на предоставяне на услугата е от сключването на договора до 31.12.2018г.

Информация за длъжността:

Организира и осъществява ежедневните дейности свързани с оказване на лична помощ, комунално-битови дейности и дейности в подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Изисквания към кандидатите за длъжността домашна помощница:

-  да са пълнолетни граждани;

-  да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

-  да са в добро физическо и психическо състояние;

-  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Кандидатите за заемане на длъжността могат да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и лица, студенти или работещи лица, имащи възможност за полагане на допълнителен труд извън основното правоотношение.

Други изисквания:

Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Да живеят на територията на община Крушари и имат адресна регистрация по лична карта или настоящ адрес на територията на община Крушари.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие от документ за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 5. Копие на удостоверение/сертификат/служебна бележка за завършен обучителен курс за „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник” или сходен /ако е приложимо/;
 6. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец;
 7. Декларация за съдимост и здравословно състояние;
 8. Други при приложимост.

 

Подборът на служители ще се извърши чрез подбор по документи и събеседване. Списък с допуснатите кандидати до интервю за домашни помощници, както и датата, на която ще се проведе интервюто с тях, ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Крушари, както и на информационното табло на Общината.

 

ІІ. КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Периодът на предоставяне на услугата е е от сключването на договора до 31.12.2018г.

Информация за длъжността: Организира и осъществява ежедневните дейности свързани с оказване на:

- лична помощ;

- подкрепа в детското развитие;

- подкрепа в битово обслужване;

- подкрепа при налични дефицити в умствените функции;

- подкрепа за социална активност.

Изисквания към кандидатите за длъжността личен асистент:

-  да са пълнолетни граждани;

-  да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

-  да са в добро физическо и психическо състояние;

-  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Кандидатите за заемане на длъжността могат да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и лица, студенти или работещи лица, имащи възможност за полагане на допълнителен труд извън основното правоотношение.

Други изисквания:

Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Да живеят на територията на община Крушари и имат адресна регистрация по лична карта или настоящ адрес на територията на община Крушари.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие от документ за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 5. Копие на удостоверение/сертификат/служебна бележка за завършен обучителен курс за „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник” или сходен /ако е приложимо/;
 6. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец;
 7. Декларация за съдимост и здравословно състояние;
 8. Други при приложимост.

 

Подборът на служители ще се извърши чрез подбор по документи и събеседване. Списък с допуснатите кандидати до интервю за личен асистент, както и датата, на която ще се проведе интервюто с тях, ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Крушари, както и на информационното табло на Общината.

 

ІV. КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

„ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

 

Периодът на ползване на услугата „Домашен помощник” е до 31.12.2018г., считано от деня, в който стартира предоставянето на услугата.

Целеви групи:

хора с увреждания (в т.ч. деца с увреждания)и техните семейства;

-  хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Други изисквания:

Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица,които живеят на територията на община Крушари и имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидастване по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка), а за малолетно лице - удостоверение за раждане (копие);
 3. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 6. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 7. Копие от амбулаторен картон с данни за личният лекар;
 8. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 9. Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
 10. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец;
 11.  Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;
 12.  Други документи.

 

Важно:Лица, ползващи сходни услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани в рамките на Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г.

 

V. КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

 

Периодът на ползване на услугата „Личен асистент” е до 31.12.2018г., считано от деня, в който стартира предоставянето на услугата.

Целеви групи:

хора с увреждания (в т.ч. деца с увреждания)и техните семейства;

- хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Други изисквания:

Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица,които живеят на територията на община Крушари и имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидастване по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка), а за малолетно лице - удостоверение за раждане (копие);
 3. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 6. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 7. Копие от амбулаторен картон с данни за личният лекар;
 8. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 9. Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
 10. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец;
 11.  Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;
 12.  Други документи.

 

Важно:Лица, ползващи сходни услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани в рамките на Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г.

 

Заявления за кандидатстване могат да се получат от Звеното за административно обслужване стая №102 на адрес ул. „Девети септември” № 3-А, с. Крушари или от интернет страницата на община Крушари.

Попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления се подават в Звеното за административно обслужване стая №102 в сградата на общинска администрация община Крушари на адрес ул. „Девети септември” № 3-А, с. Крушари.

 

Лица за контакти:

 

       Веселина Иванова                                      Илиана Георгиева

       Директор Дирекция АПИОФБ                     Старши счетоводител

       Тел: 0889574013                                            Тел: 05771/2024, вътрешен 209

       05771/2024, вътрешен 309

 

Владимир Димов

Мл. експерт "Програми и проекти"

Тел.: 05771/2024, вътрешен 310


 • ХІХ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
 • С лице към хората
Към началото на страницата