Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Крушари за 2017 година

09.07.2018
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Крушари за 2017 година

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Крушари за 2017 година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари, Председателят на Общински съвет–Крушари организира публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Крушари за 2017 година.

Председателят на Общински съвет-Крушари отправя покана към кметове на кметства и кметски наместници, жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 17.07.2018година от 10:00 часа в заседателната зала на община Крушари.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.krushari.bg.

Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета може да направите писменно в деловодството на общината или на e-mail: krusharil@dobrich.net.

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ

Председател на Общински съвет-Крушари


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата