Извънредно заседание на ПК по„Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм”

10.07.2018
Извънредно  заседание на ПК по„Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна  и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм”

           На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам  извънредно заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 11.07.2018 г. от  10.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:  
 
 
1.Докладна записка относно създаване на социално предприятие за осигуряване на заетост по проект „ Социално предприятие Крушари“ BG05M9OP001-2.010-0213 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 
Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:  /П/
Председател на ПК

 

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата