Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 11.07.2018г.

10.07.2018
Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 11.07.2018г.

          На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 11.07.2018 г. от 10.15 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за                                   

                                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

          1.Докладна записка относно създаване на социално предприятие за осигуряване на заетост по проект „ Социално предприятие Крушари“ BG05M9OP001-2.010-0213 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

 Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината

 

 

                                                       

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/

Председател на Общински съвет Крушари

 

 


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата