Обява за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комплекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за позиция ПЕДАГОГ

11.07.2018
Обява за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комплекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за позиция ПЕДАГОГ

Община Крушарив качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0066Подкрепено детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ОБЯВЯВА Процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите в Комплекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и технитеродителиза  позиция „ПЕДАГОГ”.  

Пълен текст на обявлението и придружаващите го документи можете да разгледате тук.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата