Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение бюджета на Община Крушари за 2018 година

10.06.2019
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение бюджета на Община Крушари за 2018 година

 

                   

 

 

 

 

П О К А Н А

   

за публично обсъждане на отчета за изпълнение    на бюджета на Община  Крушари  за 2018 година

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари, Председателят на Общински съветКрушари организира публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз  на Община Крушари за 2018  година.

Председателят на Общински съвет Крушари отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.

          Обсъждането ще се проведе на 18.06.2019 година от 9:30 часа в заседателната зала на община Крушари.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.krushari.bg  в секция „Администрация“, подсекция „Бюджет и финанси“ – ГФО.

      Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета може да направите писмено в деловодството на общината или на e-mail: krusharil@dobrich.net.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата