Обява за подбор на потребители за ползване на услуги в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Крушари“

25.08.2020
Обява за подбор на потребители за ползване на услуги в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Крушари“

Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Крушари“, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Община Крушари обявява процедура за подбор на потребители за ползване на следните услуги:

-  Доставка на храна, хранителни продукти

-  Доставка на продукти от първа необходимост, включително лекарства

-  Заплащане на битови сметки

-  Заявяване и получаване на неотложни административни услуги                                              

Предоставянето на услугите се извършва със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора.

Изисквания към потребителите на услуги:

Кандидатите е необходимо да са:

-  Възрастни хора, навършили 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

-  Лица с увреждания и членовете на семействата им;

-   Възрастни в риск;

За целите на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, „Възрастен в риск“ е лице, което е:

-    в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

-    в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

-    самотен родител с дете/деца до 12 г. възраст, който е в невъзможност да остави децата си сами.

Общински служители, наети в звено за патронажна грижа ще предоставят горецитираните услуги на потребители с настоящ адрес в Община Крушари, заявили необходимост от тях.

Крайният срок за изпълнение на проектните дейности и 31.12.2020 г.

Община Крушари ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще предоставят услугите на потребителите.

Кандидат-потребителите от целевите групи могат да заявяват желанието си за включване в проектните дейности всеки работен ден, считано от 01.09.2020 г. на телефон 05771/2024.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата