Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на Юрисконсулт

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на Юрисконсулт

       
Община Крушари, с. Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-250/13.05.2013г. на Кмета на община Крушари обявява конкурс за назначаване на Юрисконсулт при следните условия:

1. Длъжност, звено, административна структура:
Юрисконсулт
Отдел „Административно, правно и информационно обслужване”
Дирекция “Административно, правно и информационно обслужванe, финанси и бюджет” Община Крушари.
2. Кратко описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство на община Крушари, при упълномощаване по съответния ред пред всички съдебни инстанции в страната по дела, заведени от и срещу Общината, оказва юридическа помощ на служителите в Общинската администрация, дава писмени и устни становища, подготвя или участва в подготовката на проекти на нормативни актове, заповеди и други документи, дава становища относно законосъобразността на административните актове, съдейства за законосъобразно сключване и изпълнение на всички договори, по които Община Крушари е страна, изпълнява и други специфични задължения.

3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
•    минимална степен на завършено образование: Магистър;
•    минимален ранг: V-ти младши;
•    професионален опит: не се изисква;
•    компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windows и Internet; 
•    образование: висше образование "Право" и придобита юридическа правоспособност ;
•    допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- познаване на българското законодателство в сферата на местното самоуправление и местната администрация;
4. Границите /от-до/ на заплатата, определена за длъжността:  335 –1100 лв.
5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 /едно/
6. Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.
7. Необходими документи за участие в конкурса:
-  заявление за участие по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни   служители;
- копия на документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
   
- копие на удостоверение за юридическа правоспособност;
- автобиография СV;
   
8. Място и срок за подаване на документите
- област, община, населено място: Добрич, Крушари, село Крушари
- адрес: с. Крушари, ул.”Девети септември” № 3 А, трети етаж, стая № 302
- телефон: 05771/20-24
- лице за контакт: Мл. експерт „Човешки ресурси”
- краен срок за подаване на документи: десет дни от деня следващ датата на публикуване на Обявлението /всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа/.    - общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:
• информационното табло в сградата на община Крушари

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

    Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло и публикувани на интернет страницата на Община Крушари.


Към Административен регистър натиснете ТУК

ДОБРИ СТЕФАНОВ /п/
            
Кмет Община Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай