Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет - Крушари на 15.04.2015г. от 15:00ч.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,

  E-mailobst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 15.04.2015 г. от 15.00часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д    :

 

1.Разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 4/32по Протокол № 4от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на  26.03.2015 година

 

                    Докладва: П. Янкова–председател на ОбС

 

   2.Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, приемане на годишен план паша и правила за ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари

 

                   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

 

         3. Докладна запискаотносноопределяне на позицията на Община  Крушари  и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД с изх.№ 3421/25.03.2015г. на представителя на общината в извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28.04.2015 година.

                   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

 

                                                                   

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/

Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай