Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен търг с тайно наддаване на 30.06.2015г. от 10:00 часа за отдаване под наем на 3000 кв.м. от урегулиран поземлен имот с идентификатор 40097.501.353 по КК на с.Крушари, целият от 18515 кв.м. за срок от 10 (десет) години за селскостопански нужди.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай