Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 25.06.2015г.

                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ  

 

 
 
 
     На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.06.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за
 
                                                                                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д    :
 
1. Предложение относно дофинансиране на Народно читалище „Йордан Драгнев-1894“ с. Крушари във връзка с участие на Младежки танцов ансамбъл Златна Добруджа в Международния фолклорен фестивал в гр. Бобруйск, Република Беларус.
 
   Докладва: Зл.Киров-общински съветник
 
2. Докладна записка относно подпомагане на дейността на Сдружение „МИГ Тервел-Крушари" с приходи от общински характер през 2015 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно даване на съгласие за закриване на Сдружение „Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции”.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка  относно изменение и допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
5. Предложение относно създаване и отглеждане на орехови насаждения в поземлен имот № 000117 по КВС на с. Кап. Димитрово.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
6. Докладна записка относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „мери и пасища“ за индивидуално и общо ползване.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
7. Информация за административното обслужване в община Крушари.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
8. Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект „Звено за предоставяне на социални услуги в семейна среда“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
                                                                              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
9. Докладна записка относно участие на община Крушари като партньор по проект за трансгранично сътрудничество за разкриване и развитие на крепост Залдапа-историческо наследство на община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
10.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №027087 в землището на с. Полк. Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.                                                                    
                                                                              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
11.Информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари
                                                                          
   Докладва: Т. Стоилов-началник В и К
                                                                                                  Район Крушари
12.Информация за дейността на пенсионерските клубове   община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
13.Други. 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС
 
БОЯН ПЕТРОВ:/П/
Общински съветник
/Съгласно Решение № 7/103 от 27.05.2015 г.
На ОбС-Крушари/
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай