Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 30.07.2015г. от 9.00ч.

       На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.07.2015 г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

   
                                                          Д Н Е В Е Н     Р Е Д    :
 
1. Отчет относно дейността на Общински съвет-Крушари и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2015 година.
                
   Докладва:П.Янкова–председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Крушари за първото шестмесечие на 2015 година.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Крушари за първото шестмесечие на 2015 година.
                                                                     
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
4. Отчет за изпълнение бюджета на община Крушари за 2014 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
5. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
6. Предложение относно продажба на урегулирани поземлени имоти V,  VI и  VII  в кв. 10 по плана на с. Бистрец.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
7. Докладна записка относно осигуряване на средства за обезщетение по принудително отчуждаване на 4 бр. частни поземлени имота-земеделска земя, засегнати от ПУП-ПП за обект „Отводнителен канал“ на територията на землище                    с. Северняк, община Крушари, област Добрич.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
8. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общински съвет-Крушари за периода от 01.04.2015г. до 30.06.2015 година.
 
   Докладва:П.Янкова-председател на ОбС
  
9. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на община Крушари за периода от 01.04.2015г. до 30.06.2015 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината 
 
10.Информация относно нивото на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.
                                                                               
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
11.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 008048 в землището на с. Полк. Дяково за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в  имот за „ветрогенератор“.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
12.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от I до  XII клас с не по-малко от 10 ученици от два класа в  ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец и ОУ „Васил Левски“ с. Телериг.
              
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
13.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от I до  XII клас с по-малко от 10 ученици от два класа в  ОУ „Васил Левски“  с. Телериг.
              
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
14.  Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай