Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 11.11.2015г. от 14.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 11.11.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                                                 Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1.Връчване от Общинската избирателна комисия удостоверение на общински съветник и полагане на клетва.

2.Избиране на временна комисия на ОбС за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

                                                                                                                       Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС

        3.Докладна записка относно определяне на представители в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

                                                                                                                      Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС

 4.Избор на  представител на Общински съвет Крушари  за член на Областния съвет за развитие на Област Добрич.

 

                                                                                                                       Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС

 

ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/П/

Председател на ОбС

     

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай