Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 17.12.2015г. от 14.00 часа

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 17.12.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                  
                                     Д Н Е В Е Н     Р Е Д:
 
1. Избор на зам.председател на Общински  съвет с. Крушари.
                                                    
2. Предложение относно приемане на План за заседанията на Общински съвет  с. Крушари за 2016 година. 
                                                              
   Докладва: Ил. Мюстеджеб–председател на ОбС
 
3. Предложение относно приемане на Календарен график за провеждане на  заседанията на Общинския съвет с. Крушари през 2016 година.
                                                           
   Докладва: Ил. Мюстеджеб–председател на ОбС
 
4. Предложение относно определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет.
 
   Докладва: Н.  Люман-председател на ПК по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”
 
5. Предложение относно определяне  на  възнаграждението  на общинските съветници в Общински съвет Крушари.
 
   Докладва: Н. Люман-председател на ПК по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”
 
6. Докладна записка относно промяна на бюджетните кредити  на общината по бюджет 2015 година.
                                                                     
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно неусвоените целеви капиталови средства по бюджет 2015 година.
        
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно съгласие за поемане  на краткосрочен общински дълг.
        
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община                        с. Крушари.
 
   Докладва: Ил. Мюстеджеб–председател на ОбС
 
10.Докладна записка относно определяне  на месечните трудови възнаграждения на кметовете на кметства.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
11.Предложение относно утвърждаване броя на кметските наместници на територията на община Крушари и определяне на правомощията им съгласно ЗМСМА.
                                                                 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.
                                                                
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 
13.Докладна записка относно изменение и допълнение  на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
14.Докладна записка относно предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване  на поземлен имот с индентификатор 40097.223.1 по КК на                  с. Крушари.
         
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
15.Предложение относно удължаване срока на договор за наем на общински имот-частна общинска собственост.
                                                                
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
16.Предложение относно даване на съгласие за извършване на промяна на границите на имоти № 122121 и  № 122129 по КВС на с. Северняк във връзка със заснемане сградата на Сватбен салон с. Северняк.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
17.Предложение относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година.
                                                                 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
18.Предложение относно продажба на урегулиран поземлен имот VIII с пл. № 102 в кв.11 по плана на                    с. Коритен.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
19.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на бивша детска градина с. Абрит на Кметство с. Абрит.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
20.Докладна записка относно даване на съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците-регион Добрич“ с една година – до 31.12.2016 г.
                                                                  
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
21.Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за подземен кабел за захранване на тръбен кладенец в ПИ № 000049 в зелището на с. Лозенец, община Крушари.
                                                                  
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
22.Предложение относно одобряване на проект за  ПУП-ПЗ за ПИ № 006041 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
23.Предложение относно одобряване на проект за   ПУП-ПЗ за ПИ № 011042 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
24.Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
25.Други. 
 
- изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/п/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай