Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Списък на недопуснати кандидати

  О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

                       9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

                  E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

 

С   П   И   С   Ъ   К

 

На недопуснати кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТв отдел АПИО при дирекция АПИОФБ на Община Крушари – държавен служител.

 

                                           І. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ – НЯМА

 

 

 

 Председател на

 конкурсната комисия:        /п/

                                     /Ж.Великова/

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай