Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 25.02.2016г. от 14.00ч.

           На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.02.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за                                    

                                                                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка относно одобряване на бюджетната прогноза на община Крушари за 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно предоставяне на средства на Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД.
                                                                     
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на План за противодействие на тероризма в община Крушари.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно определяне на представител на Община Крушари в Управителния съвет на МИГ „Тервел-Крушари“.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община Крушари на заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и к в обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Доклад относно отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
7. Доклад относно отчет за изпълнение на Краткосрочната програма  за изпълзване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2015 година на Община Крушари.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
8. Докладна записка относно изпълнение на Общинския план за развитие на социалните услуги на Община Крушари за  2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
9. Докладна записка относно приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
10.Предложение относно приемане на отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето през 2015 година и приемане на нова Програма за 2016 година.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
11.Докладна записка относно приемане на Годишен план за младежта   за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
12.Други. 
           - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 

ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай