Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен търг с тайно наддаване на 11.04.2016г. от 10:00 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на УПИ І в кв.67 по плана на с.Добрин с площ 7360 кв.м., за срок от 10 (десет) години за селскостопански нужди

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай