Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 31.03.2016 г. от 14.00 ч.

            На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 31.03.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                
                                  Д Н Е В Е Н     Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2015 година.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
                                                                        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2016/2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно предварително съгласие за делба на поземлен имот № 122129 по КВС на                  с. Северняк.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Предложение относно промяна начина на трайно ползване  на поземлен имот № 171002 по КВС на                 с. Лозенец.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
7. Информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2015 година.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
8. Информация за състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък „Полиция“ с. Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Началникът на Участък „Полиция“ Крушари
 
9. Предложение относно одобряване  на ПУП-ПЗ за част от поземлен имот № 013020 в землището на                 с. Александрия, община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
10.Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за електрозахранване  на тръбен кладенец в  ПИ № 000049 в землището на с. Лозенец, община Крушари, МТТ 20/0,4 кV.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
11.Предложение относно приемане на План за действие на община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за  периода 2016-2020 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
12.Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на община Крушари за първия учебен срок на учебната  2015/2016 година.
                                                                                                                                                                                       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
13.Докладна записка относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
14.Други.
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 

ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай