Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен търг с тайно наддаване на 30.06.2016г. от 9:00 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на поземлен имот №171002 с площ от 12,089 дка с начин на трайно ползване-нива, ІV категория по КВС на с.Лозенец

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай