Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 27.10.2016 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.10.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                        Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Предложение относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 039076 по КВС на с. Добрин.
                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Предложение относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на поземлен имот-публична общинска собственост № ОС-09-838 от 15.11.2011 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Отчет за разходваните средства за командировки от председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2016г. до 30.09.2016 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
4. Предложение относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация Първи етап: Проект за изменение на ПУП-ПР на селищна територия, западно от ул. „Суха река“ с. Крушари.
     
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Информация  относно нивото на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари.
                                                                                 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Информация относно извършената подготовка на общината за работа при усложнена зимна обстановка, сезон 2016-2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
7. Информация за състоянието дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
          
8. Други. 
         
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
                                           
                                                           
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай