Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение бюджета на Община Крушари за 2016 година

                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. КРУШАРИ                                                                                  ПОКАНА 

  за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община  Крушари  за 2016 година
 

       На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари, Председателят на Общински съвет – Крушари организира публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Крушари за 2016  година.
 
          Председателят на ОбС-Крушари отправя покана към кметове на кметства и кметски наместници, жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
 
          Обсъждането ще се проведе на 20.06.2017 година от 10,00 часа в заседателната зала на община Крушари.
 
     Отчетът за изпълнение  на бюджета на Община Крушари за 2016  година е публикуван на интернет страницата на общината www.krushari.bg.
 
         Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета може да направите писменно в деловодството на общината или на e-mail: krusharil@dobrich.net   не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:    /П/
Председател на Общински съвет-Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай