Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обществени поръчки възлагани в рамките на проект с код 15.2.1.123 „ Трансграничен съюз в сянката на историята“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

 
 
 

Договор №ОС-09-2063/01.09.2017г. с предмет: „Доставка на 4 броя лаптопи за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.”

Договор №ОС-09-2080/14.09.2017г. с предмет: „Доставка на два броя ъглови бюра за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.”  

Договор №ОС-09-2084/29.09.2017г. с предмет: „Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материализа нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г."

Договор №ОС-09-2083/29.09.2017г. с предмет:  „Избор на изпълнител за осигуряване на дейности по информация и публичност в изпълнение на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г."

Договор №ОС-09-2089/16.10.2017г. с предмет: „Извършване на писмени и устни специализирани официални преводи за нуждите на Община Крушари в изпълнение на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г."

Договор № ОС-09-2261/11.07.2018 с предмет:  “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай